About us (under construction)

Jacqueline

Tell me your thoughts and ideas and I can offer something you like. Being solution-oriented is my motto and nothing is impossible. Welcome to Torp for a visit!Jacqueline

The history of Rosenhane

One of the most well known of Rosenhanes was Schering (the elder) 1609-1663. He was one of his times most eminent statesmen and diplomats.

Jämte Oxenstierna och Salvius var han den som ingav förtroende och aktning i undertecknandet av Westfaliska freden i Münster 1648. Hans grundsats synes ha varit: ”Villkoret för en varaktig fred är intet orätt göra, intet nesligt tåla”. Detta valspråk skrevs under hans vapen på en skådepenning (minnesmynt), som slogs över honom i Tyskland.

Det var Rosenhane som läste upp Drottning Kristinas tronavsägelse på Uppsala slott 1654. Den märkliga mannen dog i halsfluss på Torp 1663 och gravsattes i Husby-Oppunda kyrka under stor pompa! Närvarande var bl.a. Karl X Gustafs maka Hedvig Eleonora. På Torp finns fortfarande den Rosenhanska likvagnen bevarad.

Torps säteri

The manor farm Torp is mentioned already back in the thirteen hundreds.

In the middle of the fifteen hundreds the farm is aquired by the prominent Rosenhane family. Thereby a new era of the farm started which lasted until 1815 when the family's paternal line ended.

Etymology: Torp cognates with Eng. thorp. Today the word describes a tiny farm or house commonly inhabited as a vacation house but originally it means new settlement. Säteri means seat farm and in this case the main seat for the Rosenhane family. A säteri was a manor farm with certain privileges and duties.

A new Corps de logi (main building) replacing the old one was never raised due to a tragic drowning accident by the youngest son Johan Rosenhane. The event made such strong impression on the father that he decided to leave Torp forever and to build the castle at Tistad instead.

That a manor like Torp has been passed down for around 500 years and has been the main seat for powerful landowners encourages us to dig deeper into their history!

Magasinsbyggnaden

Rosenhanska Magasinet är ett före detta spannmålsmagasin som togs ur drift hösten 2003.
Byggnaden härrör från 1800-talets slut men är uppbyggd av timret från den gamla huvudbyggnaden från 1600-talet. Miljön är vacker och annorlunda och besökare möts av en enorm takhöjd och väggar av timmer som är pyntade av små fönster i flera våningar.

I mitten av lokalen ligger den Rosenhanska baren med den ursprungliga huvudbyggnadens entrédörrar som fond samt mottagningskök för varmhållning och kallskurna rätter. Entrén görs på södra gaveln i första våningsplanet. Där finns kapprum och toaletter.

En trappa leder gästerna upp till andra våningsplanet där bar, kök, matsal och scen finns. Tredje våningsplanet ligger i mitten ovanför baren. Där dukar vi normalt för bröllopsmiddagen i honnörssittning. Max 128 personer kan sitta där. Vid över 128 personer dukar vi på plan 1 med runda bord. I lokalen finns också en scen för eventuella framträdanden och orkestrar. Teaterljus och PA-system finns.

Magasinet är inte vinterisolerat, vilket gör att uthyrningsperioden begränsas mellan perioden maj-oktober. Byggnaden ligger i nära anslutning till Torps huvudbyggnad med utsikt över sjön Långhalsen, fornborgen och fågelvattnet.

Vår historia

Redan vid tiden för Nyköpings gästabud i början av 1300 talet var Torp ägt och bebott av släkten Hvessing, en av landets då mera ansedda familjer.

En av de sista Hvessingarna, Karin Kettilsdotter, gifte sig i början av 1500 talet med Nils Tomasson Bölja och deras dotter Märta gifte sig troligen 1559 med Jöran Johansson Rosenhane. Där med började en ny epok i gårdens historia, som varade ända till 1815 då gården såldes efter att släkten utslocknat på svärdslinjen 1812.

Att ett gods på detta sätt gått i arv i omkring 500 år och varit stora jorddrotsars huvudgård sporrar vår önskan att tränga djupare in i dess historia.

Fornlämningar berättar om svunna tider

Belägenheten måste ha varit gynnsam, särskilt den tid då vägnät saknades.
Med hjälp av våra fornlämningar kan vi blicka långt tillbaka i tiden. Ut med Nyköpingsåns sjösystem har vi fornborgarna på Valla, Bogsten, Boön, Espedal och Eldberget som vittnar om flera tusenårig bebyggelse.

Först från och med senare delen av 1500 talet då Rosenhane tagit Torp i besittning kan vi få en klarare bild av livet på den gamla sätesgården.

Slutet på den Rosenhanska släkten

Den ende överlevande sonen Schering III fick efter sin faders död 1800 överta Torp. Han var en stor humanist, stundom kallad ”den siste Gustavianen”. Hans bibliotek ansågs som ett av landets största och värdefullaste i privat ägo. När han dog på Torp 1812 utslocknade den Rosenhanska ätten på svärdssidan. Kvar blev hans syster Sofia Eleonora som redan 1815 sålde Torp till Blechert Wachtmeister.

Blechert Wachtmeister var säkerligen inte någon större affärsman eller jordbrukare. Utan hänsyn och ansvar till den som av personliga själ låtit honom övertaga gården, sålde han Torp redan 1825.
Det blev för första gången ”en man av folket” som blev ägare till Torp när den legendariske 38-åriga brukspatronen Per Jansson från Lerbäck trädde till. Köpeskillingen, inklusive inventarier, blev 110 000 riksdaler.

Torp omfattade då även Vevelsta, Malm, Akalby, Öksund, Ekeby, Dymmelsta, Gunnersta, Gråsta, Vallbygårdarna, Sätra och Vallbykvarna med två stenar och såg. Totalt 22 mantal!

Till Torp flyttar han med sin familj 1826. Hustrun som var bärare av en sinnesjukdom dog tidigt och han stod ensam kvar med fyra minderåriga barn. Hans äldsta dotter Anna blev 1837 gift med Gustaf Bernhardt den i familjen som kom att betyda mest för Torp.

Magasinet byggs

Efter arvsskifte får Gustaf Bernhardt övertaga förvaltningen av den stora gården. Han medverkar bl.a. till att långhalsen sänktes på 1860-talet och därvid fördubblades åkerarealen på huvudgården. Det behövdes större utrymmen för spannmål. Den gamla huvudbyggnaden revs 1868 och av timret byggdes ”Magasinet”. Den Jansson-Bernhardtska epoken som varar i 90 år slutar med försäljning till Backa-Hovsjö som vill komma åt den myckna sparade skogen.

1918 säljs gården vidare till Sven Petter Svensson från Jonsberg i Östergötland. Samma år sker elektrifieringen i socknen. Det äger rum under stora ekonomiska bekymmer och kommer först flera år senare att bli avgörande för jordbrukets utveckling.

När S P Svensson dör tillfaller gården dottern Olga, gift med dir. Bernhard Svensson. Den hårda depressionen på 1930 talet som gick fram under det svenska näringslivet, förvärrades för många genom kreugerkraschen 1932. För Olga Svensson betydde det att hon kände sig nödsakad att lämna sitt kära Torp när hon blev änka.

Torp går återigen i arv

Dagarna före andra världskriget, i augusti 1939, säljs Torp, Öksund, Öksundsnäs, Lerviken, Vallbykvarn och Gråstaskogen till förre veterinären Fredrik Norberg i Karlshamn för 515 000 kronor. Det blev hans yngste son Stig Norbergs uppgift att vid 27 års ålder ta hand om Torp.

Stig får tillsammans med sin första hustru Marianne Tillberg från Husbygård tre barn och för första gången på nära 200 år föddes på Torp en blivande ägare till gården.

Efter giftermål på Torp 1964 med lantmästare Agneta Gravenhorst Löwenstierne har denne Fredrik II Norberg varit verksam på gården. Tolv år senare övertar han genom köp Torps Säteri AB.

Driftbolag arrenderar marken

I dagsläget råder mycket ovissa förutsättningar för de flesta lantbrukare. En lösning som Fredrik tillsammans med de två närmsta granngårdarna Husby gård och Vevelsta var pionjärer till, var att starta ett driftbolag (Husby Oppunda Jordbruks AB).

I dag bor Fredrik tillsammans med sin hustru Amie Lindahl Norberg i den västra flygeln. Huvudbyggnaden överlämnade han till förmån för sin dotter Jacqueline Hellsten med familj.

 • 1525-1576

  Den första Rosenhanen var som redan nämnts Jöran Johansson (1525-1576). Han adlades vid 33 års ålder av Gustaf Vasa och blev genom sitt gifte med Märta Bölja ägare till Torp. Han var fogde på Nyköpingshus 1526-65, häradshövding först i Hölö och sedan Rönö. Han deltog i hertigarnas resning mot Erik XIV och fick som tack för hjälpen Husby-Oppunda i förläning. Dog som ståthållare på Nyköpingshus. Hans maka dog 1603 i pesten på Torp.

 • 1571-1624

  Enda överlevande barnet var Johan Jöransson (1571-1624) som växte upp till en mäkta lärd man. Johan blev mycket anlitad av Carl IX och Gustaf II Adolf. Han skrev svensk historia och tjänstgjorde som häradshövding i Oppunda och Jönåker. Blev liksom sin far ståthållare på Nyköpingshus.

 • 1603-1663

  Johan efterträddes på Torp av äldste sonen Schering Rosenhane, född 1603.Han var en av sin tids mest utmärkta statsmän och diplomater. Han dog i halsfluss på Torp 1663 och gravsattes i Husby-Oppunda kyrka under pompa och ståt. Närvarande var bl.a. Karl X Gustafs maka Hedvig Eleonora samt flera statsråd. Den Rosenhanska likvagnen finns fortfarande bevarad på Torp!

 • 1642-1710

  Scherings son Johan (1642-1710) fick Tistad och genom gifte med Märta Sparre Marieberg i Björkvik. Deras enda barn, en dotter, dog ogift.

 • 1653-1709

  Efter Scherings död kom Torp att övergå till yngste sonen, ryttmästare Fredrik (1653-1709).

 • 1685-1738

  Den store byggmästaren på TorpFredriks son Schering II (1685-1738) kom att få ärva även farbrodern Johan och skrev sig till Torp, Tistad, Vändelsö, Grinda, Lövsund och Snesta. Han var med i Karl XII’s ryska krig och satt fången i Moskva 1709-14. Han stod bredvid konungen när denne blev skjuten i Fredrikshald och slutade sin militära bana som generalmajor av kavalleriet. Schering gifte sig 1715 med Hedvig Sofia Oxenstjerna och hade med henne enda överlevande barnet Fredrik Bengt (1720-1800).Fredrik Bengt blev den stora byggmästaren. Under hans tid införlivades Akalby, Gunnersta, Öksund med Torpkomplexet. Tegelbruket anlades. De båda flyglarna, som vilar på gamla grunder och källare nybyggdes. Planer utarbetades på utbyggnad av corps de logiet men skrinlades sedan han fått det nya slottet färdigt på Tistad 1771 och yngsta sonen drunknat på Torp 1782.

Spännande historia på Torp!